TECH INVEST OSTRAVA

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:621. Error 9: Invalid character
Novinky

Tisk

ampionrna FUNGHI CZ

Spole?nost TECH INVEST OSTRAVA, a.s. projektovala osazen budovy do ternu a venkovn zpevn?n plochy, stejn? jako napojen provozu na technologick systmy. Konstrukce haly byla zpracovna firmou Christiaens Engineering & Development z Holandska. TECH INVEST OSTRAVA v zastoupen investora tak ?d celou vstavbu.

Stavba byla zahjena 27. dubna 2015. Termn dokon?en stavby je 30. ?ervna 2015. Nsledn? bude zahjen zkuebn provoz a bude probhat nastaven pln? automatizovanho ?dcho systmu p?strny. Nvoz kompostu a zahjen plnho provozu bude na p?elomu srpna a z?.

Byla dokon?ena spodn stavba a ocelov nosn konstrukce. Prob?hla tak beton podlah, kter maj velmi originln ?een. Vzhledem k ploe haly p?es 2300m2 toto ?een zajist, e nikde nez?stane msto bez spdu. V sou?asn dob? se montuj obvodov st?ny a p??ky mezi p?stebnmi kjemi. Zrove? probh kompletace posuvnch vrat o rozm?rech 7x4m. Pracuje se tak na venkovn kanalizaci a zpevn?nch plochch.

Stavba ampionrny ve Lhotce u Blovce pokra?uje rychlm tempem. Po dokon?en bude FUNGHI CZ z?ejm? nejv?t p?strnou ampinu v ?esk republice

Mushroom Growing Facility FUNGHI CZ

The company TECH INVEST OSTRAVA, Inc. designed the location of the building in the landscape and outdoor stiffened surfaces and the connection to utility networks. The construction of the hall was processed by Christiaens Engineering & Development from Holland as well as all the technological equipment of mushroom growing facilities. TECH INVEST OSTRAVA on behalf of the investor also controls the construction process.

Construction was started on April 27 2015. The completion date is June 30, 2015. Then it will be put into trial operation and will run setting of a fully automated control system of growing facilities. Bringing compost and launching of full operation will be between August and September.

It was completed foundation and a steel structure. There were also a concrete floors finished, which are of a highly original solution. Due to the area over 2300 m2 hall, this solution ensures that never left the place without slope. The outside walls and partitions between growing rooms are being installed currently. The sliding gates with dimensions of 7x4m are completed. Work is also underway on the outside drainage and paved surfaces.

Construction of mushroom plant in Lhotka near Blovec is progressing rapidly. When completed, the FUNGHI CZ growing facilities will be the largest mushroom plant in the Czech Republic

Aktualizováno Pátek, 19 Červen 2015 16:36
 

Tisk

V sou?asn dob? probh vstavba ampionrny spole?nosti FUNGHI CZ ve Lhotce u Blovce, kter bude po svm dokon?en nejv?t p?strnou hub v ?esk republice.

Projektov dokumentace ocelov konstrukce a oplt?n haly je zpracovna v Holadsku firmou Christiaens, kter celou halu vyrb a postupn? dodv. Na mst? se p?ipravuje spodn stavba.

Osazen celho provozu do ternu a okoln zpevn?n prochy projektuje spole?nost TECH INVEST OSTRAVA, a.s., kter provd tak technick dozor stavebnka a ?d celou vstavbu. Veker jednn s holanskm partnerem jsou vedena pracovnky spole?nosti v angli?tin?. V angli?tin? je tak smluvn a projektov dokumentace. Zkuenosti z n?kolikaletho p?soben ve Velk Britnii jsou zcela zsadn.

D?vodem tohoto postupu jsou dlouholet zkuenosti spole?nosti Christiaens p?i vstavb? p?stren hub a dodvce kompletn technologie pro vlastn p?stovn. Ukzalo se, e zejmna tepeln namhn budovy je tak extrmn, e je nutno volit zcela ojedin?l a jinde nepouvan postupy. Jednotliv p?stebn kje se ve fzi sterilizace nah?vaj prou a na 80C a dlouhodob? je zde vlhkost a 100%. Originln spojen st?ny s betonovou podlahou je samovoln? p?et?s?ovno v kadm p?stebnm cyklu.

Zapsal : Ing. Petr Urban

Aktualizováno Sobota, 16 Květen 2015 18:41
 

Tisk

Rodinn d?m v D?hylov?

Autor: Ing. Petr Urban, Projekt 2014

Nzkonkladov a nzkoenergetick rodinn d?m v nov? vznikajcm souboru rodinnch dom? s ndhernmi vhledy.

Zkladnm limitem nvrhu domu bylo vytvo?en soukrom pro jihozpadn terasu v t?sn blzkosti sousednho domu. Druhm limitem zadn byl poadavek na vytvo?en nzkoenergetickho domu s kompaktnm tvarem a solrnmi zisky bez letnho p?eh?vn s omezenm rozpo?tem. Vechny poadavky zadn se poda?ilo splnit.Koncepce vychz z ov??enho schematu pasivnho domu s orientac vech obytnch mstnost k jihu. Na jin stran? je velkorys p?esah st?echy, kter chrn v letnm obdob prosklen plochy p?ed p?eh?vnm. V topn sezn? nebrn vznamnm solrnm zisk?m. P?esah st?echy p?echz na zpadn stranu, kde vytv? venkovn zast?eenou terasu.

Budova je mimo?dn? sporn, jedn se o nejvy kategorii A, podle hodnocen v Pr?kazu energetick nro?nosti budovy.

Aktualizováno Úterý, 22 Duben 2014 11:38
 

Tisk

Spole?nost TECH INVEST OSTRAVA, a.s. se zapojila do projektu Ste ve firmch a v rmci tohoto projektu jsme poskytli monost absolvovat st ji n?kolika stist?m. V pr?b?hu ste se stist seznmili zejmna s postupy p?i projektovn s vyuitm prostorovho modelu budov. Tak se seznmili s celm procesem projektovn od zpracovn architektonick studie a po expedici hotovch projekt?.

Pr?b?h ste byl velmi dob?e hodnocen jak ze strany stist?, tak ze strany dozorujcho Fondu dalho vzd?lvn.

O PROJEKTU

Fond dalho vzd?lvn (FDV), p?sp?vkov organizace Ministerstva prce a socilnch v?c (MPSV), v?ervnu 2012 zahjil realizaci projektu Ste ve firmch - vzd?lvn prax (registra?n ?slo CZ.1.07/3.1.00/41.0001).

Hlavnm clem projektu je zaveden inovativnho systmu dalho vzd?lvn prost?ednictvm st ve firmch a zven uplatnitelnosti ob?an? na trhu prce. Projekt je ur?en pro ob?any ?esk republiky nebo pro osoby s trvalm pobytem na zem ?esk republiky (mimo OSV? a osoby se statusem studenta), kter maj trval bydlit? mimo hlavn m?sto Praha. V prvn fzi bude v rmci projektu vzd?lvno 5.000 ?astnk?. Zrove? budou zmapovny pot?eby pravy legislativy tak, aby se poskytovn st stalo pro firmy atraktivnm zp?sobem, jak zskat kvalifikovan pracovnky, a zvilo jejich motivaci ste poskytovat. Projekt by m?l i napomoci k ukotven zp?sobu dalho vzd?lvn formou st do ?esk legislativy.

Ste ve firmch jsou ur?eny p?edevm pro nsledujc clov skupiny:

  • absolventy bez praxe
  • nezam?stnan
  • osoby, vracejc se na pracovn trh (nap?. rodi?e po rodi?ovsk dovolen)
  • zam?stnan, kte? si cht?j prohloubit kvalifikaci

Jste student a mte zjem absolvovat st? Podvejte se nawww.stazepromlade.cz.

Hlavn p?nos st

Jednou z p?ekek, s n se absolventi po odchodu ze koly mus potkat, je jejich nedostate?n praxe. Projekt Ste ve firmch vzd?lvn prax napomh tento problm efektivn? ?eit absolventi mohou po ukon?en studia nastoupit na st do firem, kter podnikaj v jejich oboru, mohou si tak ov??it svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepit svou pozici na trhu prce.

Pro nezam?stnan, eventuln? osoby, kter se na trh prce vracej po ur?it pauze, je st uite?nm prost?edkem k poznn, jak se za dobu, kdy byli bez stlho msta, zm?nila situace v jejich oboru.

Po sp?nm ukon?en ste zskaj ?astnci certifikt o jejm absolvovn. St ve firm? p?edstavuje investici stisty do sv vlastn budoucnosti a monost lepho uplatn?n na trhu prce.

Aktualizováno Čtvrtek, 17 Duben 2014 12:39
 
Více článků...
Strana 1 z 3

Posledn novinky

Hledat

Rodinn d?m v Ludge?ovicch